Бид оношлогооны шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, шинжилгээ оношлогооны үр дүнг сайжруулахыг байнга хичээж ажилладаг.
+ (976) 7720-5599
info@onoshmed.mn

Шинэ мэдээлэл

Title Image

Шинжилгээний лавламж хэмжээ

Home  /  Манай үйлчилгээ  /  Шинжилгээний лавламж хэмжээ
Үзүүлэлт Нэгж Хэвийн хэмжээ
AST/GOT U/L Эр/M 0-37 Эм/F 0-31
ALT/GPT U/L Эр/M 0-42 Эм/F 0-31
Albumin g/l 38-51
Total protein g/l Том хүн/Ad 66-87 Нярай/Nb 46-70
GGT U/l Эр/M 11-61 Эм/F 9-36
Alk.Phos U/l Эр/M 80-303 Эм/F 64-306
LDH U/l 225-450
Bilirubin-total mkmol/l Том хүн/Ad <19 Нярай/Nb<227
Triglycerides mmol/l <1.71
Total cholestrol mmol/l <5.7
HDL- cholestrol mmol/l Эр/M >1.42 Эм/F >1.86
LDL- cholestrol mmol/l <3.9
Glucose mmol/l 4.2-6.4
Creatinine mkmol/l Эр/M 66-97 Эм/F 44-80
Urea mmol/l 1.7-8.3
Urea acid mmol/l Эр/M 200-420 Эм/F 140-340
Amylase U/L <220
Pancreas Amylase U/L Эр/M 0-66 Эм/F 0-66
Lipase U/L 0-60
Phosphorus mmol/l Том хүн/Ad 0.86-1.62 Нярай/Nb 1.3-2.26
Iron mmol/l Эр/M 10.6-28.3 Эм/F 6.6-26.0
Calcium mmol/l 2.02-2.60
Sodium mmol/l 135-155
Potassium mmol/l 3.6-5.5
Chloride mmol/l 95-108
Magnesium mmol/l 0.8-1.0

Хавдрын маркер

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж Хэвийн хэмжээ
AFP ng/ml <10
CEA ng/ml <5
FPSA ng/ml <4
PAP1 ng/ml <3
CA19-9 U/ml <37
CA-125 U/ml <35
CA 15-3 U/ml <35

Вирусын маркер

HBsAg COI 0-0.063
Anti HCV COI 0-1
Anti – HBs Ag
Anti – HBc Ag

Үе мөч

ASO 1:200
CRP ng/ml <10
RF IU/ml <25

Хелико бактер

H.pylori IgG DU/ml 0-18
H.pylori Ag (stool) /-/negative

Серологи

RPR /-/ negative
TPHA /-/ negative
RPR titr /-/ negative
TPHA titr /-/ negative
HIV elisa /-/ negative

TORCH

Toxoplasma gondii IgM DU/ml 0-23
Toxoplasma gondii IgG 0-8
Rubella IgG IU/ml 0-15
Rubella IgM U/ml 0-1.2
CMV-IgG IU/ml 0-6
CMV-IgM COI 0-11
CMV-DNA /-/ negative
HSV-DNA /-/ negative
HSV -1 IgM DU 0-11
HSV – 2 IgM DU 0-11
HSV – 1 IgG DU 0-11
HSV – 2 IgG DU 0-11
Treponema-pallidum-IgM DU 0-11

Бэлгийн дааврууд

Cycle phase FSH LH Progesteron P4 Estradiol E2
(IU/I) (IU/I) (ng/ml) (pg/ml)
Follicular 3.0-12.0 0.8-10.5 0.2-1.4 30-120
Midcycle 8.0-22.0 18.4-61.2 130-370
Luteal phase 2.0-12.0 0.8-10.5 4-25.0 70-250
Цэвэршилтийн дараах насны эмэгтэй 35.0-151.0 8.2-40.8 0.1-14 15-60
Эрэгтэй 0.1-14 15-60
Cycle phase PRL Testosterone
(ng/ml) (ng/ml)
Жирэмслээгүй эмэгтэй 5.0-35.0 <0.6
Цэвэршилтийн дараах насны эмэгтэй 1.5-18.5 <0.8
Эрэгтэй 1.8-17.0 3.5-8.6
Бэлгийн бойжлын өмнөх насны хөвгүүд 0.3-1.2

Бамбайн даавар

T3( ng/ml) T4( µl/dl) freeT3( pmol/l) freeT4( pmol/l) TSH( mIU/I)
Насанд хүрэгчид 0.69-2.02 4.4-10.8 4-8.3 9.0-20.0 0.25-5.0
Жирэмсэн эмэгтэй 1.8-4.2 0.8-2.2

Бөөрний дээд булчирхайн даавар

DHEA-S Эрэгтэй Нярай (эр, эм)
µg/ml 1.0-4.2 1.7-3.6
Эмэгтэй Хүүхэд
Цэвэршилтийн өмнөх 0.8-3.9 1-5 нас <0.3
Жирэмсэн 0.2-1.2 6-11 нас 0.1-1.5
Цэвэршилтийн дараах 0.1-0.6 12-17 нас 0.3-5.5
Cortisol Насанд хүрэгчид Хүүхэд
(ng/ml) 50-250 <5 хоног 2-12 сар, 2-15 нас 16-18 нас
6-200 24-230 24-230
Gest.age (week) Estriol (E3)ng/ml Twin pregnancy Gest.age (week) Β-hCGMean(mIU/L) β-HCG Limits (mlU/ml) Gest.age(week) AFP(ng/ml)
12 0.3-1.0 4 7 400 1 500-23 000 16 33.4
13 0.3-1.1 5 32 800 3 400-135 300 17 37.5
14 0.4-1.6 6 52 000 10 500-161 000 18 44.8
15 1.0-4.4 7 74 000 18 000-209 000 19 50.8
16 1.4-6.5 8 100 000 37 500-219 000 20 58.1
17 1.5-6.6 9 105 000 42 800-218 000 21 68.2
18 1.6-8.5 10 96 000 33 700-218 700
19 1.9-11 11 75 300 21 800-193 200
20 2.1-13 12 66 700 20 300-166 100
21 2.6-14 13 65 900 15 400-190 000
22-23 2.7-16 3-18.0 2nd (14-26) 26 150 2 800-176100
24-25 2.9-17 3-20.0 3rd (26-39) 27 200 2 800-144400
26-27 3.0-18 4-21.0
28-29 3.2-20 4-22.0
30-31 3.6-22 5-25.0
32-33 4.6-23 6-39.0
34-35 5.1-25 7-39.0
36-37 7.2-29 9-38.0
38-39 7.8-37 13-40.0
40-42 8.0-39

Гурвал тестээр илрүүлэх удамшлын зарим эмгэг

Эмгэг AFP β-HCG UE3
Мэдрэлийн Сувгийн гажиг Ихэснэ Хэвийн Хэвийн
Trisomy 21 Багасна Ихэснэ Багасна
Trisomy 18 Багасна Багасна Багасна

Double test

PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein A) Pregnant women in the 1st trimester

Completed week of gestation Day of gestation Median(sst)[ g/ml] weight independent Median(f)[ g/ml] weight 50 kg Median(f)[ g/ml] weight 65 kg Median(f)[ g/ml] weight 100kg Median of week[ g/ml]
8 59 2.57 3.06 2.6 1.88 1.5
9 66 3.97 4.77 4.1 2.92 3.0
10 73 6.12 7.42 6.4 4.55 6.7
11 80 9.43 11.55 10.0 7.08 10.5
12 87 14.55 17.99 15.5 11.03 11.6
13 94 22.43 28.0 24.2 17.17 14.9

Use for Down Syndrome Screening

Completed week of pregnancy 10 11 12 13 14-20
Median of MOM in pregnancies with Down Syndrome 0.34 0.42 0.50 0.58 1.11

β-HCG in Pregnant Women

Week of amenorrhea Mean (mlU/ml) Limits (mlU/ml)
4-5 7 400 1 500-23 000
5-6 32 800 3 400-135 300
6-7 52 000 10 500-161 000
7-8 74 000 18 000-209 000
8-9 100 000 37 500-219 000
9-10 105 000 42 800-218 000
10-11 96 000 33 700-218 700
11-12 75 300 21 800-193 200
12-13 66 700 20 300-166 100
13-14 65 900 15 400-190 000
2nd trimester (14-26) 26 150 2 800-176 100
3rd trimester (26-39) 27 200 2 800-144 400

Элэгний вирусын идэвхжил

HBV – DNA /-/ negative
HCV – RNA /-/ negative

Бэлгийн замын халдварт өвчнүүд

Chlamydia trachomatis /-/ negative
Mycoplasma hominis /-/ negative
Mycoplasma genitalium /-/ negative
Ureaplasma Urealiticum /-/ negative
Ureaplasma T960 /-/ negative
Ureaplasma parvum /-/ negative
Neisseria gonorrheae /-/ negative
Trichomonas vaginalis /-/ negative
Gardnerella vaginalis /-/ negative
Candida albicans /-/ negative
Cytomegalovirus /-/ negative
Herpes Semplex Virus 1,2 /-/ negative
HPV 16,18 types /-/ negative
HPV 18(45,39,59) /-/ negative
HPV 16(31,33,35,35h,58,52,67) /-/ negative
HPV 6,11 types /-/ negative